Status message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

WordPress Developer

Ընկերության անվանումը: 
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
full time
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Job Description:

Iguan Systems LLC is seeking an individual with expert level experience with WordPress and PHP to enhance, improve, and implement WordPress solutions. With a positive, “can-do” attitude and exploring and discovery drive. The ideal candidate will have both architecture and design experience along with hands on development experience and work as a problem-solver.

Candidates must have a passion for technology and a flexible, creative approach to problem solving and have the ability to take technical ownership with respect to design and development changes. The successful candidate will have a solid track record designing, building and delivering high performing and quality content management system using the WordPress platform.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

JobDuties:

 • Evaluate the existing architecture and design of our content management offerings built on the WordPress platform and document and recommend changes.
 • Design, develop and implement changes and enhancements to our existing WordPress offerings, acting as the technical lead and individual contributor
Պահանջվող որակավորումները: 

Qualifications:

 • More than 3 years of experience in PHP programming, MySQL, CSS, JavaScript, JQuery and WordPress
 • Extensive knowledge and experience in WordPress development
 • Knowledge of inbuilt WordPress functions
 • Knowledge in crafting WordPress plugins and widgets to conform to WordPress coding standards
 • Knowledge in creating child themes and working experience with WordPress premium themes
 • Knowledge in creating responsive WordPress themes and themes with parallax effect
 • Strong interpersonal and leadership skills as needed to mentor team members who are less experienced with WordPress
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Ability to work in a high-pressure, fast-paced environment
 • Relies on extensive experience and judgment to plan and accomplish goals.
Դիմելու ընթացակարգը: 

If you are interested in this position at Iguan Systems, please send your CV, your salary expectations, and your current employment status to: staff.iguan@gmail.com or hr@iguansystems.com.
Please indicate the name of the position in the subject line of the e-mail: "WordPress Developer".

Դիմելու վերջնաժամկետ: 
Friday, April 12, 2019
Ընկերության մասին: 

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems