Warning message

Հարգելի այցելու, սույն հայտարարության գործողության ժամկետն ավարտված է և Դուք այլևս չեք կարող դիմել տվյալ թափուր աշխատատեղի համար:

Senior JavaScript Developer

Ոլորտ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիա/ Համակարգիչ / Ծրագրավորում
Կազմակերպության անվանում:
Iguan Systems LLC
Աշխատանքի վայրը: 
Yerevan
Աշխատաժամանակի տեսակը: 
fulltime
Աշխատանքի նկարագիրը: 

Job description:

Iguan Systems LLC is seeking a Senior Javascript Developer with at least 3 year of expert-level javascript development experience. The candidate we are looking for should have an extensive knowledge of object-oriented JavaScript development on high traffic websites. It is strongly preferred that the candidate have previous experience with a server-side technology. The candidate should be an advocate of JavaScript best practices and web standards, and have a passion to keep learning the latest technologies.

Աշխատանքային պարտականությունները: 

Job responsibilities

- Stay up to speed on new and emerging front-end and back-end technologies

- Maintaining and improving existing platforms

- Testing and staying current for project releases

- Manage project upgrades, integrations, adhere to best practices

- Manage development and work closely with developers, project managers, and product owners to ensure deadlines are met

Պահանջվող որակավորումները: 

Required qualifications

- 3+ years of Javascript experience in Web development (Node JS, React JS,  Angular...)

- Coding in JavaScript concerning cross-browser compatibility

- Implementing interactive JavaScript applications

- Integrating JavaScript with PHP / XML RPC / JSON RPC back ends

- Unit testing JavaScript code

- Collaboration with other developers

- Good English written, verbal and communication skills

- Ability to follow coding standards and design robust applications using best practices

- Experience in creating rich JavaScript applications

- Experience in developing solutions for a Cross-browser audience

Դիմելու ընթացակարգը: 

Additional information

Interested candidates are encouraged to submit a Resume to hr@iguansystems.com e-mail address with a note of "Senior JavaScript Developer" in the subject line.

Բացման օրը: 
29/01/2019
Դիմելու վերջնաժամկետ: 
28/02/2019
Ընկերության մասին:

Iguan Systems Company offers a big variety of programs to European and American companies to develop their electronic business. We owe our own programs which are exported to foreign developed countries all over the world. Although our main office is located in Amsterdam, our company has already found its own place in the market of Western Europe and the USA. As a result of the long time experience our company can help our customers succeed in the best use of informative technologies. Within the years Iguan System  has developed its programs and technological opportunities and as a fact  today we offer web programs in a high quality in a very short period of time which are easy to be used and which are a successful start of any business. 
Website
www.iguansystems.com
Find us in 
Facebook
http://www.facebook.com/iguansystems
Linkedin
http://www.linkedin.com/company/iguan-systems