Գործատուի անկյուն

Կայքում հայտարարությունների տեղադրումն անվճար է:

Կայքը նախատեսված է միայն գործատուների կողմից տրվող աշխատանքի հայտարարությունների համար:

Խնդրում ենք աշխատանքի տեղավորման գործակալություններին կայքում չտեղադրել աշխատանքային հայտարարություններ, այլապես դրանք կհեռացվեն մեր կողմից:

Հարգելի գործատու,

Կայքում հայտարարություն տեղադրելու համար խնդրում ենք

  1. գրանցվել կամ 

  2. մուտք լինել կայք:

JOBEX.am կայքում գրանցվելիս խնդրում ենք լինել առավել ուշադիր էլ. փոստի հասցեն գրանցելիս, քանի որ Ձեզ հետ ցանկացած կապ պահպանվելու է գրանցված Էլ. փոստով նամակագրության միջոցով: